-No Rain,No Rainbow-

Posts tagged “Endou kun no Kansatsu Nikki

[Endou kun no kansatsu nikki] 27.03.13

Endou by Dan

Tsuda by Han

Photo by HayashiMasaru

Thank Sei for helping :”D

(more…)


[Endou kun no Kansatsu Nikki]24.03.13

Endou kun no Kansatsu Nikki

Endou by Dan

Tsuda by Han

Photo by HayashiMasaru

Thank Sei for helping